Baskı işlemine başlamadan önce, basılacak işlerin sıraya konması ve düzenli  bir şekilde takip edilmesi için: Şahıslar / Birimler ya da Fakülteler ile Basımevi Merkezi arasında hiçbir zorluk oluşturmayan resmi yazışmaların yapılması gerekmektedir. Rektörlük bünyesindeki Basımevi Merkezi bu yazışmaların yapılabilmesi, işlerin sıraya konması, baskısı yapılacak işlerin baskı çeşidinin belirlenmesi ve düzenli olarak takip edilebilmesi gerekmektedir.

1.       Şahıslardan/Birimlerden ya da Fakültelerden baskısı yapılacak işin özelliklerini belirten baskı talebi için yazı gelir.

2.       Rektörlük’e bağlı birimler, basım talebi yazısını Üniversitemiz Genel Sekreterliğine yazmalıdırlar.

3.       Basımevi, bu yazıya dayanarak yapılacak iş için bir maliyet hesabı yapar.

4.       Belirtilen maliyet, talebi yapan Şahıs / Fakülte / Yüksekokul / Rektörlük’e (İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı) bildirilir.

5.       Basılacak iş için Genel Sekreterlik’ten veya Rektörlük’ten onay alınarak iş emri çıkarılır.

6.       Basımevinin üniversitemiz Döner Sermaye İşletmesi kapsamında bir birim olması nedeniyle yapılacak her iş ücrete tabi olup, basım maliyet tutarlarının karşılanması birim (Rektörlük-İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı) / fakülte/ yüksekokul hesaplarından Döner Sermaye işletme Müdürlüğü Basımevi hesabına aktarımı yoluyla; şahıs ve özel kurum / firma basım işleri ise, fatura karşılığı vezne veya banka hesabı ödemesi ile yapılması gerekmektedir.

Basımevi bütün Fakülte ve Birimlerin gereksinimine, dışardan gelen baskı taleplerine, piyasaya oranla daha  ekonomik olmaya ve olanakları çerçevesinde en iyi kalitede yanıt verebilme çabası içindedir.

 

 

Bilgilendirme

Powered by Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2016